Εργαστήριο φυσικών επιστημών

Το πείραμα είναι ο μόνος κριτής της επιστημονικής “αλήθειας” – Richard Feynman

Η μαθησιακή διαδικασία είναι ολοκληρωμένη και αποτελεσματική, μόνο όταν η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη. Αναπόσπαστο κομμάτι των θετικών επιστημών αποτελεί η πειραματική διαδικασία. Γι’ αυτόν τον λόγο η διδασκαλία της φυσικής δεν μπορεί να νοηθεί έξω από τον χώρο του εργαστηρίου θετικών επιστημών.

Κατανοώντας τη σημασία της ύπαρξης ενός τέτοιου χώρου, το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Γ. Ζώη διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο θετικών επιστημών. Στον χώρο αυτό η διδασκαλία της φυσικής και της γεωγραφίας αποκτούν νέα διάσταση, περισσότερο παιγνιώδη, περισσότερο πειραματική και τελικά πιο επιστημονική.

Στον χώρο του εργαστηρίου οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων ανά “πάγκο εργασίας”. Με τον διαχωρισμό αυτόν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκτελέσουν οι ίδιοι τα σχετικά πειράματα, αναγόμενοι έτσι σε ενεργούς διαμορφωτές της διαδικασίας και όχι σε παθητικούς παρατηρητές.

Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο εργαστήριο περιλαμβάνουν από απλά πειράματα με υλικά της καθημερινότητας έως και πολύπλοκες πειραματικές διατάξεις και διαδικασίες. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές πειραματίζονται, εξάγουν συμπεράσματα, καλλιεργούν δεξιότητες παρατήρησης αλλά και  αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. Ερμηνεύουν τον κόσμο με μια πιο επιστημονική ματιά και αναδεικνύουν ψυχοκινητικές δεξιότητες συνεργασίας και κοινωνικοποίησης. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες επιτυγχάνεται και η σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, έτσι ώστε να διαμορφώνουμε πολίτες με ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων. Έτσι, με τη μόχλευση της επιστήμης μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογίας (STI), εναρμονιζόμαστε και με έναν από τους βασικούς στόχους για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα παγκοσμίως (aims of UNESCO in education 21th century).

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar